Hem   Företaget   Produkter   Referenser   Kontakt    

   
 
 
 

Rugoso /Liso


Cemenbaserat flexibelt klorid och karbonatiseringsskydd enligt BRO-94. Kan kulörsättas.

BESKRIVNING
MAXSEAL FLEX är en cementbaserad produkt som tillsammans med sand- filler och tillsatsmedel åstadkommer en flexibel ytbeläggning som skyddar mot klorid-, koldioxid-, vatten-, inträngning och fuktgenomslag.Maxseal Flex är speciellt lämplig att användas på betong, sten puts och murverk där ythållfastheten är god.
ANVÄNDNING
 • Beläggning av betongkostruktioner mot klorid samt koldioxid inträngning.
 • Tätning av vattentankar och bassänger.
 • Skydd i källarväggar mot inträngande fukt.
 • In- och utvändigt fuktskydd av nybyggda och äldre hus.
 • Tätning mot fukt av kulvertar, spillvattenrör, dammar, stödmurar och vattenrenimgsanläggningar.

Kålleredsmotet E6:an, Göteborg innan applicering

Kålleredsmotet E6:an, Göteborg efter applicering
FÖRDELAR
 • En flexibel beläggnimg som skyddar mot fukt.
 • Täcker och överbryggar tunna sprickor.
 • Ånggenomsläpplig, dvs tillåter materialet att andas.
 • Motstår viss nötning och dammar inte.
 • Beständig mot luftförroreningar och korrosion pga klorid- och koIdioxid inträngning.
 • Skyddar mot frysskador.
 • Skyddar mot inträngande grundvatten.
 • Utmärkt viclhäftning och lätt att använda.
 • Lång livslängd medför låga underhållskostnader.
 • Produkten är kloridfri, ej giftig och kan användas till dricksvattenbehållare.
 • Tätar mot radongas.
UNDERLAG
Ytan som skall beläggas får inte vara skadad, belagt med lösa partiklar, färg, formolja etc. Lämplig rengörning är högtryckstvättning eller blästring. Ett alkaliskt rengöringsmedel är att föredra för att minimera risken för kalciumhydroxidutfällningar. Om armering påträffas skall den rengöras och bockas in så att ett täckskikt av minst 15 mm erhålles. Frilagd armering behandlas med Maxrest Passive. Betongytan grundas med Maxbond därefter lagas den ut med bruksblandning av Maxrest. På liknande sätt lagas skador och hålrum med Maxrest. Färdigbehandland yta med Maxseal Flex skall vara portät.
VERKTYG
Maxseal Flex påföres med fiberborste av typ Maxbrush, Maxbroom eller roller. Större ytor kan sprutbeläggas. Vi rekommenderar att första lagret läggs på med borste så att hela ytan täcks och blir portät.. Horisontella ytor kan även beläggas med murslev. Använda verktyg rengöres med vatten.
BLANDNING & APPLICERING
Maxseal Flex omgångar, till varje skikt går det åt ca 1-1,4kg/m2 av Maxseal Flex Rugoso. Samma åtgång för Maxseal Flex Liso.Första skiktet skall härda i minst 16 timmar men inte mer är i 3 dygn imnan nästa skikt påföres. Låt beläggningen härda i minst 7 dygn innan belastning med vattentryck.Blandningsförhållande för Maxseal Flex Rugoso 25kg pulver och 10 lit vätska och för Maxseal Flex Liso 22kg Pulver och 10lit Vätska.
KULÖRER
Maxseal Flex standardkulörer är grå och vit men den går även att få kulörsatt. Kalkutfällningar kan förekomma men dessa försvinner med tiden, de blir tydligare på starkt pigmenterade ytor än på Ijusa ytor. Mättade kulörer är känsliga för låga temperaturer och hög fuktighet vid applicering.
TEKNISK DATA
 
Behållare A levereras som
vätska (mjölkvit)
Behållare B levereras i
pulverform
Densitet av vätska A
1030 kg/m3
Densitet av pulver B
1150 kg/m3
Densitet av blandning A+B
1560 kg/m3
Uppmätt vattentryck vid beläggning på insida
2,0 MPa
Uppmätt vattentryck vid belläggning på utsida
0,4 MPa
Fexibilitet i 20 grader celsius
20%
Vidhäftning
1,5 MPa
C02 täthet på betong medelvärde
346 m
Ångdiffusion
1,93 m
Klorid inträngning enligt BRO-94av cementvikten (63 Cykler)
0,3%
Frysbeständighet enligt BRO-94 (56 CykIer)
0,06 kg/m2

Vidhäftning
Underlag MPa Brottyta
Trä 1,8 Bruk
Plywood  0,4 Underlag
Asfalt  1,2 Underlag
Asfaltboard  0,4 Underlag
Betong  2,0 Bruk
Kakel eller klinker 0,5 Bruk (undre plattans bruk)

Överbryggar sprickor
Cementprov med i mm sprickor som har belagts med i mm Maxseal Flex.
Omgivande temperatur i C Sprickinträngning i mm
+23 2,00
+-0 2,00
-25 0,70

Miljöinformation
Lämpligt för tätning av dricksvatten. UNE-53330-83
HÄLSOFARA
Innehållet i behållaren är inte giftiga, men cementpulver som blandas med vatten blindar kalciumhydroxid som är frätande. Använd skyddshandskar under arbete med blanding och på strykning. Om blandningen kommer i kontakt med ögonen så skölj med rent vatten, gnugga inte ögonen. Vid fortsatt irritation konsultera läkare.
GARANTI

Informationen i denna broschyr är baserad på laberatorietester samt frå n litteratur inhämtning. All användning av sådana uppgifter utanför de specificerade området som angivits i broschyren sker på eget ansvar och tillverkaren frånsäger sig i dessa fall allt ansvar. Vår garanti omfattar endast den tillverkade prdokten och inte dess nyttjande som ej kan kontrolleras av oss. Vår garanti begränsas till produktens värde Alla DRIZORO produkter är tillverkade med speciellt utvalda råmaterial och därigenom garanteras högsta kvalitet och en högkvalitativ slutprodukt.

DATABLAD 16 PUNKTER: COMPONENT A
DATABLAD 16 PUNKTER: COMPONENT B 

Betong & Cement i Norden AB I BORÅS I 033-10 54 25BCN Stockholm l 08-712 48 00 | info@bcn.se